Naomi Kobayashi Red & White Cubes. Photo by Tom Grotta