39sp Falaise 4, Simone Pheulpin, cotton, 10.75″ x 11″ x 7″, 2012